رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در اتریش

  ||


 
 
 
مقطع کارشناسی در اتریش
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 سال طول دوره
آلمانی – تا 1500 یورو سالیانه برخی رشته ها در دانشگاههای خصوصی به زبان انگلیسی نیز ارائه میگردند زبان و هزینه تحصیل در اتریش
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در اتریش
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در اتریش
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
قبولی کنکور سراسری و یا در حال تحصیل در دانشگاههای دولتی روزانه یا شبانه در همان رشته و مقطع/ لیسانس مرتبط از دانشگاه آزاد مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل / در حین تحصیل کارشناسیشرایط مدرک تحصیلی
سطح B1-B2 زبان آلمانی IELTS 6.0-6.5 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان آلمانی جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در اتریش
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
آلمانی – تا 1500 یورو سالیانه برخی رشته ها در مقطع ارشد به زبان انگلیسی نیز ارائه میگردند زبان و هزینه تحصیل در اتریش
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در اتریش
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در اتریش
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانس مرتبط از دانشگاه دولتی/ قبولی کنکور سراسری و یا در حال تحصیل در دانشگاههای دولتی در همان رشته و مقطعمدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل لیسانس / در حین تحصیل ارشدشرایط مدرک تحصیلی
سطح B1-B2 زبان آلمانی IELTS 6.0-6.5 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان آلمانی جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است توضیحات خاص

مقطع دکترا در اتریش
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سالطول دوره
آلمانی/انگلیسی – رایگانزبان و هزینه تحصیل در اتریش
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در اتریش
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در اتریش
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
فوق لیسانس مرتبط از دانشگاه دولتی/ قبولی کنکور سراسری و یا در حال تحصیل در دانشگاههای دولتی در همان رشته در مقطع دکترامدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل فوق لیسانس / در حین تحصیل دکتراشرایط مدرک تحصیلی
B2آلمانی / IELTS 6.5-7.0 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top